Dây Truyền Dịch AM

+ Khử trùng bằng khí E.O

+ Vô trùng, Không Độc

+ Được trang bị màng lọc dịch

+ 20 Giọt/ml

+Kích cỡ đầu kim: 22G x 1/4

day-truyen-dich-am1